TƯ VẤN TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

(TƯ VẤN TÁI CẤU TRÚC CHO DOANH NGHIỆP)

1 – Mô tả lĩnh vực tư vấn

         Tái cấu trúc doanh nghiệp là quá trình tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp nhằm tạo ra “trạng thái” tốt hơn cho doanh nghiệp để thực hiện những mục tiêu đề ra.

         Mục tiêu chung của tái cấu trúc là đạt được một “thể trạng tốt hơn” cho doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn dựa trên những nền tảng về sứ mệnh, tầm nhìn, định hướng chiến lược sẵn có của doanh nghiệp. Tuy vậy, trong nhiều trường hợp, tái cấu trúc có thể chỉ nhằm mục tiêu đạt được sự “cải thiện vận hành” ở một mảng hoạt động nào đó trong tổ chức, doanh nghiệp.

         Một chương trình tái cấu trúc toàn diện sẽ bao trùm hầu hết các lĩnh vực như cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, cơ chế quản lý, điều hành. Các hoạt động và các quá trình,  các nguồn lực khác của DN. Tái cấu trúc cũng có thể được triển khai “cục bộ” tại một hay nhiều mảng của doanh nghiệp (tài chính, nhân sự, bán hàng, sản xuất…) nhằm đạt mục tiêu là nâng cao “thể trạng” của bộ phận đó.

         L&P Enterprise Legal cung cấp dịch vụ tư vấn Tái cơ cấu (Tái cấu trúc) theo chiến lược kinh doanh cho các doanh nghiệp. Dịch vụ tư vấn tái cơ cấu giúp doanh nghiệp có bộ máy tổ chức gọn nhẹ và phù hợp với định hướng chiến lược, từ đó tạo hiệu quả cao trong việc theo đuổi các mục tiêu chiến lược cũng như tăng cường khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

         L&P Enterprise Legal sẽ rà soát lại tất cả các quy trình hoạt động tại DN, từ khâu cung ứng, sản xuất, phân phối đến các mảng quản trị nhân sự, quản trị kế toán, tài chính. Từ đó, tìm ra những “lổ hổng” cần khắc phục, chỉnh sửa, yêu cầu phác họa lại các quy trình quản lý một cách logic, khoa học nhằm đảm bảo các công việc được xử lý nhanh chóng, hiệu quả. L&P Enterprise Legal sẽ giúp doanh nghiệp chuyển đổi từ làm việc không theo hệ thống, không theo qui trình, sang làm việc có bài bản và chuyên nghiệp hơn.

2 – Nội dung lĩnh vực tư vấn

         L&P Enterprise Legal tư vấn những nội dung bao gồm:

  • Điều chỉnh cơ cấu các hoạt động: điều chỉnh cơ cấu các mục tiêu chiến lược, tầm nhìn, sứ mệnh, yếu tố thành công then chốt…
  • Điều chỉnh cơ cấu tồ chức bộ máy: tái bố trí phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, các cấp quản lý, các chức danh…
  • Điều chỉnh cơ cấu thể chế: điều chỉnh các cơ chế, chính sách thông qua sự rà soát, thay đổi hợp lý hóa từ các quy trình công việc đến các quy chế, quy định…
  • Điều chỉnh cơ cấu các nguồn lực: điều chỉnh cơ cấu đầu tư tạo lập các nguồn lực và tái phân bổ sử dụng các nguồn lực