LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tài sản trí tuệ nói chung, quyền sở hữu trí tuệ nói riêng là chìa khóa thành công của các doanh nghiệp trong thời đại toàn cầu hóa. Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ là biện pháp pháp lý cần thiết để bảo đảm quyền sở hữu và khai thác các đối tượng sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu nhằm tạo ra giá trị, lợi thế cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ và khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp. Nắm bắt được nhu cầu đó, L&P Enterprise Legal đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng và cung cấp cho khách hàng các gói dịch vụ khép kín trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, từ đăng ký bảo hộ cho đến khai thác thương mại và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các chủ văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Các dịch vụ tư vấn về sở hữu trí tuệ do L&P Enterprise Legal cung cấp bao gồm:

Tư vấn khai thác quyền sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu trí tuệ (Li-xăng), hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại (Franchise)
 • Tư vấn, hỗ trợ hoặc đại diện chủ văn bằng đàm phán, ký kết hợp đồng Li-xăng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng Franchise với các đối tác trong và ngoài nước
 • Tư vấn, hỗ trợ chủ văn bằng trong việc định giá quyền sở hữu trí tuệ trong các giao dịch góp vốn, chuyển nhượng, chuyển giao
 • Tư vấn, hỗ trợ chủ văn bằng hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký và phê duyệt hợp đồng Li-xăng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng Franchise tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
 • Tư vấn, chuẩn bị hồ sơ và đại diện cho khách hàng nộp Đơn yêu cầu ghi nhận hợp đồng li-xăng với Cơ quan Sở hữu trí tuệ của Việt Nam và/hoặc nước thứ ba.

Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn, giải đáp các quy định hiện hành về sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Việt Nam, pháp luật nước ngoài và các điều ước quốc tế liên quan
 • Tư vấn trình tự, thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và các nước
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của người nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệTư vấn các biện pháp pháp lý đến bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ văn bằng tại Việt Nam và các nước
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý khác có liên quan đến việc xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và các nước

Tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

 • Tra cứu thông tin liên quan đến đối tượng đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và khả năng được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
 • Hỗ trợ khách hàng lập Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, phù hợp với từng đối tượng sở hữu công nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
 • Đại diện khách hàng nộp Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, theo dõi dõi quá trình xử lý Hồ sơ và bổ sung, giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
 • Đại diện khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và Văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp
 • Đại diện khách hàng làm thủ tục sửa đổi, tách, chuyển giao Đơn đăng ký, chuyển nhượng Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu công nghiệp và Văn bằng bảo hộ
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục chấm dứt hiệu lực/hủy hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu công nghiệp hoặc phản đối Đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của các đối thủ cạnh tranh
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng khiếu nại hành chính hoặc khởi kiện về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả

 • Tra cứu thông tin liên quan và tư vấn về khả năng bảo hộ quyền tác giả, quyền sở hữu bản quyền tác giả đối với đối tượng đăng ký tại Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
 • Hỗ trợ khách hàng lập Hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả, phù hợp với từng đối tượng sở hữu công nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
 • Đại diện khách hàng nộp Đơn đăng ký bảo hộ quyền tác giả, theo dõi dõi quá trình xử lý Hồ sơ và bổ sung, giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và/hoặc nước thứ ba
 • Đại diện khách hàng nhận Giấy chứng nhận quyền tác giả
 • Tư vấn, hỗ trợ và đại diện khách hàng làm thủ tục sửa đổi, chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền tác giả
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục chấm dứt hiệu lực/hủy hiệu lực Giấy chứng nhận quyền tác giả
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục khiếu nại hoặc khởi kiện liên quan đến việc đăng ký quyền tác giả

Tư vấn bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ văn bằng

 • Điều tra việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam và nước ngoài và gửi cho khách hàng kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng/không sử dụng nhãn hiệu
 • Tư vấn về giám định khả năng vi phạm nhãn hiệu và thay mặt khách hàng tiến hành việc giám định khả năng vi phạm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài và gửi cho khách hàng kết luận bằng văn bản
 • Điều tra về hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng
 • Điều tra thị trường liên quan đến hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
 • Tư vấn các biện pháp pháp lý trong việc xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
 • Đại diện khách hàng trong quá trình xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp: tự bảo vệ (gửi khuyến cáo về hành vi vi phạm, buộc xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hai…), dân sự, hành chính, hình sự
 • Đại diện khách hàng trong các vụ việc khiếu nại, tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn quản lý các đối tượng sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ

 • Hỗ trợ lập danh mục các đối tượng sở hữu trí tuệ đã được nộp đơn đăng ký bảo hộ hoặc được cấp văn bằng bảo hộ đứng tên khách hàng
 • Theo dõi, thông báo cho khách hàng về thời hạn hiệu lực của các văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. 
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng các thủ tục gia hạn/duy trì hiệu lực các văn bằng bảo hộ, đăng ký sở hữu trí tuệ
 • Theo dõi các đối tượng sở hữu trí tuệ nộp đơn đăng ký mới nhưng bị coi là tương tự hoặc có khả năng gây nhầm lẫn với đối tượng đã đăng ký của khách hàng, đưa ra những thông báo, khuyến cáo kịp thời cho khách hàng biết để tiến hành việc phản đối đăng ký
 • Theo dõi các đối tượng sở hữu trí tuệ đã được cấp văn bằng bảo hộ nhưng bị coi là tương tự gây nhầm lẫn với các đối tượng sở hữu trí tuệ đã được cấp văn bằng bảo hộ cho khách hàng, đưa ra những thông báo, khuyến cáo và ý kiến tư vấn kịp thời về các phương án, giải pháp phù hợp để bảo vệ quyền lợi của khách hàng

Tư vấn xúc tiến và phát triển tài sản trí tuệ

 • Kết nối và hỗ trợ chủ sở hữu tài sản SHTT với các tổ chức, hiệp hội SHTT
 • Kết nối và hỗ trợ chủ sở hữu tài sản SHTT với các đơn vị có nhu cầu ứng dụng các tài sản SHTT
 • Kết nối và hỗ trợ các chủ sở hữu tài sản SHTT với cá nhân, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế để phát triển mạng lưới kinh doanh, đầu tư tài sản SHTT
 • Cung cấp thông tin liên quan đến thị trường, tài sản SHTT và các thông tin luên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của khách hàng
 • Nghiên cứu thị trường và tư vấn định hướng phát triển, xây dựng chiến lược phát triển thị trường và khai thác tài sản SHTT
 • Tư vấn và hỗ trợ xây dựng, thực hiện các kế hoạch xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực SHTT cho cá nhân, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế
 • Tư vấn và hỗ trợ chủ sở hữu tài sản SHTT trong trường hợp góp vốn đầu tư, liên doanh liên kết bằng tài sản SHTT và định giá tài sản SHTT
 • Quảng bá tài sản SHTT và hoạt động liên quan đến SHTT trong nước và quốc tế.