LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

Đấu thầu là một phương thức minh bạch để lựa chọn đơn vị cung cấp hoặc thi công tốt nhất (trong các gói thầu mua sắm hoặc xây lắp), giúp bên mời thầu giảm được chi phí và nâng cao hiệu quả đầu tư. Đấu thầu còn là thủ tục bắt buộc áp dụng đối với các gói thầu mua sắm, cung ứng dịch vụ hoặc xây lắp công trình được quy định tại Luật đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực tư vấn về đấu thầu, L&P Enterprise Legal đã xây dựng được một đội ngũ luật sư, chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm và kỹ năng, nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng các yêu cầu của Luật đấu thầu và có chứng chỉ đào tạo về nghiệp vụ đấu thầu và chứng chỉ hành nghề tư vấn đấu thầu do Cục quản lý đấu thầu cấp. Với lợi thế về đội ngũ nhân sự và quan hệ sâu rộng với các cơ quan chức năng trong lĩnh vực đấu thầu, L&P Enterprise Legal có đủ năng lực cung cấp cho các cơ quan, đơn vị dịch vụ đấu thầu một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Các dịch vụ tư vấn liên quan đến đấu thầu do L&P Enterprise Legal cung cấp bao gồm:

Tư vấn chung về thủ tục đấu thầu

 • Tư vấn về điều kiện, phương thức và thủ tục đấu thầu theo Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Tư vấn các hình thức đấu thầu
 • Tư vấn các hình thức hợp đồng trong đấu thầu. Tư vấn về các quy định cấm trong đấu thầu
 • Tư vấn điều kiện hợp lệ và các vấn đề pháp lý khác bảo đảm tính hợp pháp của việc đấu thầu
 • Hỗ trợ bên mời thầu xem xét, kiểm tra việc lập HSMT và báo cáo đánh giá HSDT của chủ đầu tư có đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, đúng yêu cầu HSMT hay không.

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

 • Tư vấn và hỗ trợ nhà thầu chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ pháp lý làm căn cứ lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phù hợp với yêu cầu của hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu và pháp luật về đấu thầu (bao gồm cả hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ tài chính)
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu đàm phán liên danh với đối tác tham gia đấu thầu (bao gồm cả việc thay mặt nhà thầu tham giađàm phán trực tiếp với đối tác, soạn thảo và/hoặc tư vấn Hợp đồng liên danh giữa nhà thầu với đối tác…)
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu trong việc nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để đảm bảo tính hợp lệ và tham dự mở thầu theo thông báo của bên mời thầu
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu trong việc thay đổi, bổ sung, rút lại hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng quy định của pháp luật và hồ sơ mời thầu

Tư vấn lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

 • Tư vấn và hỗ trợ nhà thầu chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ pháp lý làm căn cứ lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phù hợp với yêu cầu của hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu và pháp luật về đấu thầu (bao gồm cả hồ sơ kỹ thuật và hồ sơ tài chính)
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu đàm phán liên danh với đối tác tham gia đấu thầu (bao gồm cả việc thay mặt nhà thầu tham giađàm phán trực tiếp với đối tác, soạn thảo và/hoặc tư vấn Hợp đồng liên danh giữa nhà thầu với đối tác…)
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu trong việc nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để đảm bảo tính hợp lệ và tham dự mở thầu theo thông báo của bên mời thầu
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu trong việc thay đổi, bổ sung, rút lại hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo đúng quy định của pháp luật và hồ sơ mời thầu

Tư vấn thẩm định, đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất

 • Tư vấn, hỗ trợ bên mời thầu tổ chức nhận hồ sơ dự thầu, mở thầu và lập biên bản mở thầu theo đúng quy định
 • Tư vấn, hỗ trợ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ ​dự thầu và hồ sơ yêu cầu, đồng thời tổ chức chấm thầu theo đúng quy định
 • Tư vấn, hỗ trợ bên mời thầu trong việc yêu cầu nhà thầu cung cấp các bản giải thích, bổ sung, hiệu chỉnh hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phù hợp với quy định của pháp luật và hồ sơ mời thầu
 • Tổng hợp, đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu trúng thầu và lập báo cáo trình bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, phê duyệt
 • Tư vấn, hỗ trợ bên mời thầu công bố kết quả trúng thầu và gửi thông báo cho các nhà thầu.

Tư vấn, hỗ trợ thương thảo, ký kết hợp đồng

 • Tư vấn lập kế hoạch thương thảo, ký kết hợp đồng giữa bên mời thầu và nhà thầu trúng thầu
 • Tư vấn, hỗ trợ các bên đàm phán thương thảo hợp đồng trên cơ sở kết quả đấu thầu
 • Tư vấn, hỗ trợ hoàn thiện hợp đồng thực hiện gói thầu trên cơ sở kết quả thương thảo
 • Tư vấn, hỗ trợ lập báo cáo kết quả thương thảo hợp đồng và dự thảo hợp đồng hoàn chỉnh, trình bên mời thầu/chủ đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tư vấn xử lý các tình huống trong đấu thầu

 • Tư vấn, hỗ trợ bên mời thầu xử lý các tình huống vi phạm trong đấu thầu theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Tư vấn, hỗ trợ nhà thầu khiếu nại kết quả đấu thầu và các quyết định của bên mời thầu trong quá trình tổ chức đấu thầu
 • Tư vấn, hỗ trợ các bên giải quyết các mâu thuẫn, bất đồng phát sinh trong quá trình tổ chức đấu thầu
 • Tư vấn cho các bên trong việc thực hiện Hợp đồng liên danh dự thầu, bao gồm cả việc giải quyết các tranh chấp giữa nhà thầu và đối tác (nếu có)