LĨNH VỰC TƯ VẤN HỆ THỐNG QUẢN LÝ

(BAO GỒM CÁC QUY TRÌNH  KPI, BSC, HỆ THỐNG LƯƠNG 3P…)

1 – Mô tả lĩnh vực tư vấn

     L&P Enterprise Legal đã thực hiện nhiều thành công nhiều dự án tư vấn hệ thống quản lý cho nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp tăng trưởng nóng ở Việt nam.

     L&P Enterprise Legal cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng chiến lược nhân sự và kế hoạch đào tạo cho các doanh nghiệp. Xây dựng chiến lược nhân sự giúp các doanh nghiệp xác định rõ các nhóm nhân sự chiến lược, có định hướng rõ ràng trong việc phát triển đội ngũ nhân sự, “Buy” or “Make”. Dịch vụ này cũng giúp xây dựng kế hoạch đào tạo cho đội ngũ nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp dựa trên đánh giá hiện trạng nguồn nhân lực theo khung năng lực.

     L&P Enterprise Legal cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống lương 3P (tư vấn lương) cho các doanh nghiệp. Hệ thống lương 3P giúp doanh nghiệp có một hệ thống lương phù hợp trong đó lương nhân viên được trả cho các yếu tố quan trọng như vị trí công việc, năng lực của nhân viên và kết quả thực hiện công việc. 

     L&P Enterprise Legal cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng Khung năng lực và đánh giá năng lực nhân viên theo Khung năng lực. Không chỉ là một trong những công ty tư vấn đầu tiên tại Việt nam cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng khung năng lực và tích hợp vào hệ thống lương 3P  chiến lược nhân sự, sau nhiều dự án, L&P Enterprise Legal đã phát triển công cụ xây dựng Khung năng lực với mức độ tự động hóa cao, tạo thuận tiện cho người sử dụng.

     Là một trong những công ty tư vấn đầu tiên cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc (tư vấn KPI), L&P Enterprise Legal hiện là công ty tư vấn giàu kinh nghiệm hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc (tư vấn KPI) theo phương pháp BSC. L&P Enterprise Legal đã thực hiện thành công nhiều dự án tư vấn KPI cho nhiều doanh nghiệp ở Việt nam.

2 – Nội dung lĩnh vực tư vấn

      L&P Enterprise Legal tư vấn những nội dung bao gồm:

Tư vấn xây dựng Hệ thống quy trình hoạt động và quy trình tác nghiệp bao gồm: thủ tục quản lý, Mô tả công việc (biểu mẫu, hồ sơ…):

 • Hoàn thiện quy trình hoạt động;
 • Tái cấu trúc quy trình tác nghiệp;
 • Hình thành thủ tục, biểu mẫu đi kèm quy trình;
 • Hình thành hệ thống lưu giữ hồ sơ;
 • Cơ cấu lại vị trí làm việc;
 • Xây dựng mô tả công việc.

Tư vấn xây dựng Hệ thống chỉ tiêu KPI, đánh giá trả lương, thưởng, tạo động lực cho nhân viên:

 • Xây dựng hệ thống phân bổ mục tiêu;
 • Thiết lập bản đồ chiến lược;
 • Rà soát hệ thống đánh giá nhân viên hiện tại;
 • Xây dựng hệ thống KPI để đánh giá công việc nhân viên;
 • Xây dựng hệ thống trả lương nhân viên.
 • Thống nhất định hướng chiến lược
 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 • Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 • Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 • Xây dựng mô tả công việc
 • Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả theo KPI và Quy chế đánh giá KPI

Tư vấn xây dựng hệ thống đào tạo nội bộ – Phát triển sức mạnh mềm của Doanh nghiệp:

 • Đánh giá hệ thống đào tạo nội bộ hiện tại;
 • Xây dựng bộ tiêu chuẩn nhân viên về: Kiến thức – Kỹ năng – Hành vi (Từ điển năng lực nhân viên);
 • Phương pháp xây dựng hệ thống giáo trình;
 • Phương pháp đào tạo giảng viên nội bộ;
 • Thiết kế hệ thống thông tin tích lũy kinh nghiệm.

 Tư vấn quy trình chiến lược nhân sự:

 • Thống nhất định hướng chiến lược phát triển
 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 • Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 • Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 • Xây dựng mô tả công việc
 • Xây dựng khung năng lực
 • Xây dựng chiến lược nhân sự
 • Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực
 • Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khung năng lực

Tư vấn quy trình xây dựng hệ thống lương 3P (tư vấn lương):

 • Thống nhất định hướng chiến lược
 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 • Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 • Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 • Xây dựng mô tả công việc
 • Xây dựng khung năng lực
 • Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực
 • Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá kết quả và Quy chế đánh giá
 • Đánh giá giá trị công việc
 • Xây dựng Quy chế và Hệ thống lương 3P

Tư vấn quy trình xây dựng khung năng lực:

 • Chuẩn hóa cơ cấu tổ chức
 • Chuẩn hóa chức năng bộ phận
 • Chuẩn hóa hệ thống chức danh
 • Xây dựng mô tả công việc
 • Thiết kế khung năng lực chung
 • Xây dựng khung năng lực cho các vị trí
 • Đánh giá năng lực nhân viên theo khung năng lực