GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

 GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

Hồ sơ cần chuẩn bị (Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

– Biên bản họp;
– Quyết định giải thể phải có các nội dung chủ yếu như sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; lý do giải thể; Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể; Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định của Tòa án tuyên bố giải thể doanh nghiệp (nếu có);
– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (THÔNG TƯ SỐ 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
– 03 số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư, ngày cấp, nơi cấp. Báo đăng xong để nguyên tờ không cắt rời, không photo.

– Bản chính Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư;
– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
– Giấy xác nhận của cơ quan Thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
– Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
– Giấy xác nhận của cơ quan Công an về việc hủy con dấu.
– Doanh nghiệp nộp kèm các văn bản của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội; Tổng cục Hải quan và Bảo hiểm xã hội Thành phố xác nhận doanh nghiệp không còn nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm các loại.
– Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện, thì kèm theo hồ sơ giải thể doanh nghiệp nộp kèm theo hồ sơ giải thể chi nhánh, VPĐD.

Quy trình giải thể doanh nghiệp nước ngoài:

 1. Chấm dứt dự án đầu tư ( Điều 48 Luật đầu tư năm 2014 )
 • Công ty gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (kèm theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho Cơ quan đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định.
 • Thời gian dự kiến hoàn thành việc chấm dứt dự án đầu tư là 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.
 1. Giải thể doanh nghiệp ( Điều 202 Luật DN 2014 )
 • Bước 1: Doanh nghiệp thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp

Quyết định này gồm có:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

 • Bước 2: Doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. (
 • Thanh lý hợp đồng thuê đất hoặc bàn giao đất (Áp dụng trong trường hợp Công ty thuê đất hoặc được giao đất);
 • Thanh lý tài sản cố định Công ty;
 • Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính của Công ty;
 • Bước 3: Tiến hành thủ tục đóng mã số thuế Công ty:
  • Tùy thuộc vào thực tế hồ sơ kế toán của doanh nghiệp mà thủ tục đóng cửa mã số thuế sẽ kéo dài từ 04 – 06 tháng (không bao gồm thủ tục xử phạt, vi phạm, chậm nộp phát sinh);
  • Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan.
 • Bước 4: Gửi quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

=> Thời gian thực hiện: trong vòng 07 ngày kể từ ngày thông qua.

          Bước 5: Hoàn tất thủ tục trả dấu và Giấy chứng nhận mẫu dấu Công ty;

Thời gian tiến hành: sau 180 ngày kể từ ngày gửi quyết định giải thể đến Sở Kế hoạch và đầu tư nếu không có sự phản đối của các bên, trong 05 ngày làm việc Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0979 937 692