Chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn pháp lý về bất động sản trong các lĩnh vực bao gồm tài chính, mua bán và xử lý bất động sản, thuế, quyền sử dụng đất, pháp luật về luật môi trường, quy hoạch và phát triển, xây dựng và cho thuê,… Chúng tôi mang đến cho khách hàng lợi ích từ kinh nghiệm của chúng tôi trong việc điều phối các dự án có giá trị cao, các dự án dài hạn liên quan đến các công trình phức tạp, tạo thuận lợi cho quá trình đàm phán, đảm bảo hiệu quả về thuế, điều hướng các vấn đề pháp lý và đại diện tranh tụng khi cần thiết.

Thực tiễn L&P đã tham gia vào nhiều giao dịch phát triển, tư vấn bất động sản về:

  • Liên doanh;
  • Sáp nhập và mua lại dự án bất động sản;
  • Phát triển dự án bất động sản;
  • Quyền sử dụng đất

Các chuyên gia về bất động sản của chúng tôi có sự kết hợp giữa chuyên môn pháp lý về bất động sản và kiến thức về thị trường tại địa phương, hiểu biết sâu rộng trong ngành và kinh nghiệm quốc tế.